Ubezpieczenia NNW


 

OFERTA nr 1 KLIKNIJ

 • 10% zniżki dla studentów WSG
 • 5 wariantów do wyboru
 • ubezpieczenia ważne przez rok od dnia wykupienia
 • opcja dodatkowa: ubezpieczenie OC (wymagane do wykonywania praktyk

OFERTA nr 2 KLIKNIJ

 • 10% zniżki dla studentów WSG
 • 5 wariantów do wyboru
 • ubezpieczenia ważne przez rok od dnia wykupienia
 • opcja dodatkowa: ubezpieczenie OC (wymagane do wykonywania praktyk)

OFERTA nr 3 KLIKNIJ

 • ubezpieczenie zawarte w karcie ISIC-AZS
 • wydruk formularza oraz zdjęcie legitymacyjne należy dostarczyć do pokoju M203 w budynku M do Pani Marty Musiałowskiej lub Pani Tatiany Skaliy
 • koszt ubezpieczenia 60zł (płatność gotówką w dniu złożenia kompletu dokumentów)
 • ubezpieczenie ważne do dnia 30 września (roku akademickiego) 

 

UBEZPIECZENIE NFZ

Ubezpieczenie jest bardzo istotne, szczególnie w okresie studiowania. Poniżej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia:

 

 

Lista załączników do Wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ:

1.    kserokopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem),

2.    kserokopia aktualnej wizy studenckiej lub Karty Pobytu (obustronna),

3.    kserokopia Karty Polaka (jeśli osoba posiada),

4.    kserokopia aktualnej legitymacji studenckiej (obustronna) lub aktualne zaświadczenie o statusie studenta (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia dokumentu.), ( wysłanie informacji o zaświadczenie na adres dziekanat@byd.pl Panie wystawią zaświadczenie bądź prześlą EPUAP do NFZ)

5.    nr PESEL (jeśli osoba posiada),

6.    kopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terytorium RP, np.: kopia potwierdzenia zameldowania czasowego; kopia Karty Mieszkańca D.S., kopia umowa najmu lokalu),

7.    w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 r.ż.) dodatkowo należy przedstawić Oświadczenie - zgodę rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego studenta na zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ wraz z kopią paszportu rodzica/opiekuna (I strona).

Obowiązki studenta/ doktoranta/seminarzysty, który zawarł umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ

Rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS :

 • W przypadku studenta, który posiada ważną Kartę Polaka lub Decyzję Konsula RP rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem Uczelni. Student składa na Uczelni w ciągu 7 dni od zawarcia umowy Wniosek o objęcie studenta ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Student, który samodzielnie opłaca składkę ma obowiązek w ciągu 7 dni od zawarcia umowy udać się do właściwego terytorialnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając formularz zgłoszenia – druk ZUS ZZA.

Terminowe opłacanie i rejestrowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 1. W przypadku studenta, który posiada ważną Kartę Polaka lub Decyzję Konsula RP składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca i rejestruje Uczelnia,
 2. student zawierając umowę dobrowolnego ubezpieczenia zobowiązuje się opłacać co miesiąc składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 46,80 zł :
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • składka jest miesięczna i niepodzielna,
 • wpłaty za pośrednictwem poczty lub w banku,
 • wpłaty tylko na odpowiednim druku Wpłat składek do ZUS lub przelewem,
 • każdą opłaconą miesięczną składkę należy rozliczać w ZUS na druku ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dokumenty potwierdzające dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

 • W przypadku studenta, który posiada ważną Kartę Polaka lub Decyzję Konsula RP:
  • Umowa NFZ z załącznikiem ZUS ZZA (potwierdzonym przez Uczelnie) wraz z legitymacją studencką
 • W przypadku studenta samodzielnie opłacającego składkę:
  • Umowa NFZ wraz z załącznikiem ZUS ZZA (potwierdzonym przez ZUS) wraz z drukiem potwierdzenia wpłaty składki i legitymacją studencką

Uprawnienia studenta ubezpieczonego na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ:

 • prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na takich samych zasadach, jak pozostali ubezpieczeni w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • możliwość uzyskania w Oddziale NFZ Karty EKUZ,
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia wyznaczonego w umowie, a wygasające po 30 dniach od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,

Ważne! Student/ doktorant /seminarzysta nie jest uprawniony do zgłaszania członków rodziny (np. dzieci, współmałżonków, wstępnych) do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tejże umowy.

Rozwiązanie/wygaśniecie umowy dobrowolnego ubezpieczenia

 • rozwiązanie umowy na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony do NFZ. Decyduje data wpływu wypowiedzenia do NFZ.
 • umowa wygasa po miesiącu nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek,
 • umowa wygasa po uzyskaniu przez osobę obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na podstawie umowy o pracę,
 • umowa wygasa w związku z ukończeniem studiów (obrona lub skreślenie),
 • po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy należy złożyć w ZUS druki wyrejestrowania z ubezpieczenia, a także opłacić należne składki

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793): art. 3 ust. 2 pkt. 1-4,  art. 68 ust. 1, art. 68 ust. 4 pkt. 3, art. 76, art. 77, art. 79, art. 86 ust. 1 pkt. 6 i 14

Adres placówki NFZ w Bydgoszczy łomżyńska 33